Hrvatske županije

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
 1. PREUSMJERI Predložak:Politika Hrvatske

Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj čije područje "predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa".[1] Županija obuhvaća više prostorno povezanih općina i gradova na svom području. Cijelo područje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset županija i Grad Zagreb[2] koji kao glavni grad Hrvatske ima položaj grada, a položajem grada čini poseban status grada i županije.[3]

Djelokrug

Županije obavljaju poslove od područnog (regionalog) značaja, a koji nisu Ustavom i zakonima dodijeljenim državnim tijelima. Djelokrug županija može biti izvorni (samoupravni) te povjereni (poslove državne uprave).

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na:[1]

 • obrazovanje,
 • zdravstvo,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • gospodarski razvoj,
 • promet i prometnu infrastrukturu,
 • održavanje javnih cesta,
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (odnosno općine ili grada) u skladu s njezinim statutom i statutom županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine ili grada prenijeti na županiju.

Povjereni poslovi su poslovi državne uprave koji se obavljaju županije, a odre­đuju se zakonom. Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela županije podmiruju se iz državnog proračuna.

Naziv i obilježja

Naziv hrvatskih županija određen je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a osnova je nazivu naselja u kojem je sjedište županijske skupštine. Naziv županije može se odrediti i prema povijesnom ili zemljopisnom obilježju.

Obilježja županije su grb i zastava. Grb i zastava uređuju se statutom ili statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje Središnjeg državnog ureda za upravu.

Vidi još: Zastave i grbovi hrvatskih županija

Popis županija

Županije na području Republike Hrvatske su:

Županija Površina
km²[4]
Broj stanovnika[5] Broj gradova i općina (gradova/općina) Sjedište Smještaj
Flag of Zagreb County.svg Zagrebačka županija 3.060 317.606 34 (9/25) Zagreb Croatia, Zagreb County.svg
Flag of Krapina-Zagorje-County.svg Krapinsko-zagorska županija 1.229 132.892 32 (7/25) Krapina Croatia, Krapina-Zagorje County.svg
23px Sisačko-moslavačka županija 4.468 172.439 19 (6/13) Sisak Croatia, Sisak-Moslavina County.svg
Flag of Karlovac county.svg Karlovačka županija 3.626 128.899 22 (5/17) Karlovac Croatia, Karlovac County.svg
23px Varaždinska županija 1.262 175.951 28 (6/22) Varaždin Croatia, Varazdin County.svg
23px Koprivničko-križevačka županija 1.748 115.584 25 (3/22) Koprivnica Croatia, Koprivnica-Krizevci County.svg
Zastava bjelovarsko bilogorske zupanije.gif Bjelovarsko-bilogorska županija 2.640 119.764 23 (5/18) Bjelovar Croatia, Bjelovar-Bilogora County.svg
23px Primorsko-goranska županija 3.588 296.195 36 (14/22) Rijeka Croatia, Primorje-Gorski Kotar County.svg
23px Ličko-senjska županija 5.353 50.927 12 (4/8) Gospić Croatia, Lika-Senj County.svg
23px Virovitičko-podravska županija 2.024 84.836 16 (3/13) Virovitica Croatia, Virovitica-Podravina County.svg
23px Požeško-slavonska županija 1.823 78.034 10 (5/5) Požega Croatia, Pozega-Slavonia County.svg
Flag of Brod-Posavina County.svg Brodsko-posavska županija 2.030 158.575 28 (2/26) Slavonski Brod Croatia, Brod-Posavina County.svg
23px Zadarska županija 3.646 170.017 34 (6/28) Zadar Croatia, Zadar County.svg
Zastava Osječko-baranjske županije.png Osječko-baranjska županija 4.155 305.032 42 (7/35) Osijek Croatia, Osijek-Baranja County.svg
23px Šibensko-kninska županija 2.984 109.375 20 (5/15) Šibenik Croatia, Sibenik-Knin County.svg
Flag of Vukovar-Syrmia County.svg Vukovarsko-srijemska županija 2.454 179.521 31 (5/26) Vukovar Croatia, Vukovar-Syrmia County.svg
Flag of Split-Dalmatia County.svg Splitsko-dalmatinska županija 4.540 454.798 55 (16/39) Split Croatia, Split-Dalmatia County.svg
Zastava Istarske županije.svg Istarska županija 2.813 208.055 41 (10/31) Pazin Croatia, Istria County.svg
23px Dubrovačko-neretvanska županija 1.781 122.568 22 (5/17) Dubrovnik Croatia, Dubrovnik-Neretva County.svg
Flag of Medjimurje.svg Međimurska županija 729 113.804 25 (3/22) Čakovec Croatia, Medimurje County.svg
Flag of Zagreb.svg Grad Zagreb 641 790.017 / / Croatia, City of Zagreb County.svg
UKUPNO: 56.594 4.284.889    

Područja županija

Županije su osnovane Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (županije se mogu osnivati, ukidati i mijenjati jedino zakonom, nikako ne podzakonskim ili drugim aktom). Važno je za napomenut da su županije pravne osobe. Područje županija određeno je popisom općina i gradova koji čine područje županije, odnosno županije se sastoje od više općina i gradova.

Nepune dvije godine, od 29. rujna 1995. do 15. veljače 1997. grad Zagreb je bio uklopljen u Zagrebačku županiju, koja je promijenila svoj naziv iz dotadašnjeg naziva - Županija Zagrebačka. Gradonačelnik grada Zagreba bio je po položaju župan Zagrebačke županije, a podžupan je bio dotadašnji župan Županije Zagrebačke. Grad Zagreb je doduše imao poseban samoupravni položaj, ali ipak unutar Zagrebačke županije. Sjedište Zagrebačke županije od tada je u Zagrebu, kao i skupština, ali je županijski sud u Velikoj Gorici, a ostale službe rasprostranjene su po svakoj općini i gradu današnje Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija je prva županija koja je službeno promijenila svoj naziv.

Tijela županije

Županijska skupština

Županijska skupština je pred­stavničko tijelo građana i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donose akte u okviru djelokruga županije te obav­ljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom županije.

Broj članova županijske skupštine mora biti neparan, određuje se županijskim statutom, a mora biti između 31 i 51. Skupština Grada Zagreba ima 51 člana. Mandat člana županijske skupštine traje 4 godine. Županijska skupština ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova županijske skupštine.

Županijska skupština kao predstavničko tijelo:

 • donosi statut
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije
 • bira i razrješuje župana i njegove zamjenike te članove poglavarstva,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup­šti­ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela županije
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug skupštine

Župan

Župan je izvršno tijelo županije.

Upravni odjeli i službe

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije kao i poslova državne uprave prenijetih na županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan.

Pravni akti

Županijska skupština donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova skupštine.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Poslovnik

Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu s ovim Zakonom i statutom.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstav­ničkog tijela.

Opći i pojedinačni akti

Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom. Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu županije.

Upravna tijela županije u izvršavanju općih akata skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Financiranje

Županija ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi županije su:

 • županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 • prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 • sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Županijska skupština donosi godišnji proračun koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Grad Zagreb

Status Grada Zagreba reguliran je Zakonom o Gradu Zagrebu. Grad Zagreb ima položaj županije. Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obav­lja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.

Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradska skupština čini 51 član.

Izvršno tijelo Grada Zagreba je gradonačelnik Grada Zagreba.

Izvori

Literatura

 • Mirošević, Franko (ur.), Goldstein, I.; Grgin, B.; Moačanin, N.; Potrebica, F.; Pavličević, D.; Vranješ-Šoljan, B.; Kolar-Dimitrijević, M.; Klemenčić, M.; Rogić, V.; Gmajnić, L. (1996.) Hrvatske županije kroz stoljeća, Zagreb: Školska knjiga i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 953-0-61367-9.

Povezani članci

Vanjske poveznice