Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (HMDCDR) se osniva kao javna znanstvena ustanova – specijalizirani arhiv i od interesa je za Republiku Hrvatsku. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Sjedište Centra je u Zagrebu.

Centar je utemeljen sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskoga rata.


Djelatnost Centra

U obavljanju svoje djelatnosti Centar osobito:

- prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju i sve podatke nastale u Domovinskom ratu i vezane uz rat,
- prikuplja, sređuje, klasificira i obrađuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz rat, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
- stručno i znanstveno obrađuje, analizira i vrednuje podatke, dokumentaciju i gradivo vezano uz Domovinski rat,
- objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti,
- objavljuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu,
- daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
- organizira stručna i znanstvena predavanja i izložbe te znanstvene skupove i druge oblike istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim činjenicama vezanim uz Domovinski rat,
- surađuje s arhivima, muzejima i drugim pravnim osobama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti.

Centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja prikupljenog gradiva, razvija i održava informacijski sustav te objavljuje dokumente vezane uz Domovinski rat.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o ustanovama, te posebnim propisima kojima se uređuje arhivska, muzejska i znanstvena djelatnost.

Ustroj

Upravno vijeće Centra

Trenutačno Upravno vijeće HMDCDR-a je imenovano 20. rujna 2013. u sastavu:[1]


Djelatnici

Bivša Upravna vijeća Centra

Upravno vijeće do mjeseca rujna 2013. godine

Nakon isteka mandata 20. rujna 2013. razriješeno je Upravno vijeće HMDCDR-a u sastavu:[3]

Izvori

  1. Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, 20. rujna 2013., (»Narodne novine«, br. 120/13., 27. rujna 2013.). Pristupljeno 15. listopada 2014. godine.
  2. http://www.centardomovinskograta.hr/ustroj.htm (Pristupljeno: 15. listopada 2014.).
  3. Odluka o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, 20. rujna 2013., (»Narodne novine«, br. 120/13., 27. rujna 2013.). Pristupljeno 15. listopada 2014. godine.
  1. PREUSMJERI Predložak:Kategorizirati